Opinie: De maatschappelijke winst van geregulariseerde cannabisteelt

In een opgemerkt interview pleit de Leuvense toxicoloog Jan Tytgat ervoor dat de overheid een regelgeving uitwerkt voor het legaal produceren van cannabis. Zijn uitgangspunt is het feit dat het huidig repressief beleid weinig resultaten oplevert. Vanuit verschillende perspectieven kan ik dit voorstel volmondig steunen.

Vanuit een gezondheidsoogpunt heeft het gereguleerd produceren van cannabis het grote voordeel dat het product kan worden gecontroleerd en dat de schadelijke werkingsbestanddelen kunnen worden beperkt. Daardoor zal de gecontroleerde cannabis minder schadelijke gezondheidsgevolgen hebben voor de gebruiker. Uiteraard blijft de basisboodschap dat cannabis geen onschuldig product is, moet er eerst ingezet worden op ontrading en is gebruik verboden voor minderjarigen. We stellen echter vast dat cannabisgebruik wijd verspreid is. We kunnen als samenleving dan ook beter inzetten op een gereguleerde aanmaak en verkoop waarbij de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk gehouden worden.

Vanuit het oogpunt van criminaliteitsaanpak heeft een regulering als voordeel dat de productie en handel uit de handen van criminele organisaties wordt gehouden. De gebruiker zal zich niet meer in de illegaliteit moeten begeven. De wetgever moet dan minder politionele en justitiële middelen investeren in dit gebeuren.

Voor de samenleving heeft de regulering als voordelen dat handel in het daglicht kan gebeuren en er geen (of veel minder) straathandel voorkomt. Daardoor zal ook de daarmee gepaard gaande overlast verminderen. De kleine gebruiker wordt ook niet meer gestigmatiseerd  en kan via de verkooppunten ook bereikt worden met gezondheidsinformatie.

Financieel zal een regulering van het cannabisgebeuren een daling van gerelateerde kosten met zich meebrengen (minder politieinzet, minder benodigde gevangeniscapaciteit …) én zelfs via accijnzen een opbrengst met zich meebrengen. Deze opbrengst kan integraal ingezet worden op preventie en ontrading.

Het reguleren van cannabisgebruik is een schadebeperkende strategie die zeker niet tot doel heeft cannabisgebruik te bagatelliseren of te normaliseren. Het is een strategie die erop gericht is het probleem zo goed mogelijk te beheersen met zo weinig mogelijk persoonlijke en maatschappelijke schade, net zoals we doen met ander risicovol menselijk gedrag: roken van tabak, drinken van alcohol, kopen van krasbiljetten …

Tino Ruyters

Directeur vzw Free Clinic