MIssie van Free Clinic vzw


De missie van Free Clinic vzw is om vanuit een schade- & risicobeperkende aanpak de fysieke, psychische en sociale gezondheid van onze cliënten te verbeteren. We richten ons op mensen die (illegale) middelen gebruiken of gebruikt hebben en hebben een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Free Clinic vzw ijvert voor een inclusieve maatschappij, een humaan drugsbeleid en destigmatisering van middelengebruik. Vanuit die basishouding zijn we kritisch voor de maatschappelijke structuren en mechanismen die uitsluiting in de hand werken. We doen aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding door te informeren, te sensibiliseren en een innovatief aanbod te ontwikkelen.

Onze “schade- en risicobeperkende” aanpak is het leidmotief van Free Clinic van waaruit ons herstelgericht aanbod wordt gerealiseerd. We gebruiken diverse strategieën en methodes die erop gericht zijn om de mogelijke schade door middelengebruik te beperken en mensen zo in staat te stellen om hun leven terug in handen te nemen en hun sociale verbondenheid te versterken. Stoppen of minderen met gebruik is geen voorwaarde.

In onze laagdrempelige, ambulante werkingen vertrekken we steeds vanuit de kracht van de cliënt en zoeken we naar antwoorden op zijn/haar concrete uitdagingen of zorgvragen. De cliënt is zelf regisseur van zijn/haar traject, we werken mét de cliënt, op zijn/haar tempo. We benaderen elke cliënt onvoorwaardelijk positief en blijven kansen geven. Onze zorg wordt dan ook niet beperkt in tijd. We versterken, motiveren en activeren onze cliënten om zelfstandig hun gezondheid en welzijn te verhogen.

Het samenspel van onze deelwerkingen garandeert een multidisciplinair en multimethodisch aanbod, gaande van inloop tot intensieve begeleidingen, waarbij we zowel preventief als curatief werken. Onze verschillende deelwerkingen richten zich, vanuit hun eigen expertise, op de noden van specifieke doelgroepen en ze versterken elkaar. Onze expertise is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring én de deskundigheid van onze ervaringswerkers die een unieke vaste waarde betekenen binnen onze teams.

We engageren ons in samenwerkingsverbanden, netwerken en overlegstructuren, delen daar onze specifieke deskundigheid en verwelkomen hierbij het perspectief van de ander. We kijken hierbij ruimer dan de verslavingszorg. We handelen consequent vanuit ons deontologisch kader dat vertrekt vanuit een wettelijke basis en de rechten van de hulpvrager.

De medewerkers vormen de belangrijkste hefboom om dit alles te realiseren. We ondersteunen hen bij de invulling van hun opdracht in een context die vaak gekenmerkt wordt door chaos en crisis. We zetten voortdurend in op deskundigheid, professionalisering, intervisie en begeleiding.

Onze interne werking wordt gekenmerkt door autonomie en participatie. De VZW Free Clinic is hiertoe een overkoepelende en dragende structuur. Ook onze cliënten spelen een actieve rol in deze participatie. Hun stem is, net als die van elke deelwerking, richtinggevend om als Free Clinic te slagen in het realiseren van onze missie.

 

Maart 2021