MIssie van Free Clinic vzw


Free Clinic vzw richt zich op personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, met bijzondere aandacht voor mensen met afhankelijkheidsproblemen.

Free Clinic vzw wil een vlot toegankelijke gezondheidszorg bieden in de brede zin van het woord, gericht op het fysiek, psychische en sociaal welbevinden van haar cliënten.

Free Clinic vzw is een dynamische organisatie die gekend wil zijn voor haar deskundigheid en voor de betrokkenheid van en zorg voor haar medewerkers.

Overkoepelende organisatie

Free Clinic vzw is een overkoepelende organisatie, een dragende structuur.

Zij faciliteert een aantal deelwerkingen die een eigen aanbod hebben voor specifieke doelgroepen of rond bepaalde thematieken. Deze organisatiestructuur biedt kansen tot specialisatie, zorg op maat en bundeling van krachten, zowel naar binnen als naar buiten toe.

Lacunes in de gezondheidszorg

Free Clinic vzw focust zich op het domein van de gezondheidszorg. Gezondheid wordt daarbij niet alleen aanzien als de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar als een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden conform de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie. Alle diensten en deelwerkingen van Free Clinic vzw hebben dan ook een duidelijke link naar de gezondheidszorg.

Free Clinic vzw richt zich op lacunes in het bestaande gezondheidszorgaanbod. Ze is bereid hierbij een pioniersrol op te nemen.

Mensen in de rand van de samenleving

Free Clinic vzw richt zich op maatschappelijk kwetsbare personen die zich bevinden in de rand van onze maatschappij en voor wie uitsluiting dreigt of een feit is. Voor deze doelgroepen worden geëigende methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld.

Doorheen de jaren heeft de organisatie specifieke expertise opgebouwd rond behandeling, zorg en preventie van afhankelijkheidsproblemen. Free Clinic vzw kiest ervoor om mensen met afhankelijkheidsproblemen vanuit een harm en risk reduction visie te benaderen.

Free Clinic vzw wil cliënten opnieuw aansluiting doen vinden met onze maatschappij en hen er opnieuw mee verbinden. Anderzijds willen we maatschappelijke structuren en instanties beïnvloeden opdat zij aansluiting zouden zoeken met deze cliënten en er zich voor zouden openstellen. Deze sensibiliserende rol en signaalfunctie is een wezenlijk onderdeel van ons werk en veronderstelt van ieder binnen de organisatie een alerte en maatschappijkritische basishouding .

Mensen versterken met het aanbod van toegankelijke gezondheidszorg

Free Clinic vzw wil haar cliënten versterken. Dit vereist een laagdrempelige organisatie: financiële en/of andere drempels worden zoveel mogelijk vermeden en elke cliënt is welkom en wordt gelijkwaardig behandeld.

Free Clinic vzw vertrekt vanuit een positieve benadering. De relatie met cliënten wordt gekenmerkt door respect, inspraak, emancipatie, participatie en dialoog.

Free Clinic vzw stemt haar aanbod af op het tempo en de vraag van de cliënt. De concrete zorg die wordt aangeboden, verschilt van persoon tot persoon. Het aanbod wordt bepaald in samenspraak met de cliënt. Hierbij biedt men een begeleiding die daadwerkelijk versterkt. Deze begeleiding kan ambulant of residentieel zijn, individueel of groepsgericht.

Free Clinic vzw werkt constructief samen met andere organisaties. Hiertoe engageert ze zich in tal van netwerken en overlegstructuren, waarbij ze haar specifieke deskundigheid deelt met anderen. Ook in de concrete begeleiding van cliënten werkt Free Clinic vzw samen met andere organisaties en hulpverleners.

Interne organisatie

Om bovenstaand aanbod te verwezenlijken dienen medewerkers van Free Clinic vzw te beschikken een aantal uitgesproken kwaliteiten.

Free Clinic vzw houdt voortdurend de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor haar cliënten en hulpverleningsaanbod.Free Clinic vzw stimuleert haar medewerkers om hun competenties voortdurend bij te schaven. Free Clinic vzw is tevens overtuigd van het belang van wetenschappelijk onderzoek en levert inspanningen om hier, vanuit haar specifieke knowhow, een bijdrage aan te leveren.

Free Clinic vzw kiest er bewust voor om ook te werken met “moeilijke cliënten” die vaak nergens anders nog terecht kunnen. Chaos en crises zijn inherent aan het werken met deze mensen. Free Clinic vzw wil inventief blijven zoeken om met dit gegeven op een constructieve manier en met de nodige zorg voor cliënt en medewerker om te gaan.

Free Clinic vzw wil een organisatie zijn die sterk steunt op de betrokkenheid van haar medewerkers. Deze betrokkenheid uit zich in de omgang met en zorg voor de cliënten, in het feit steeds een stap verder te gaan en in de bereidheid het eigen handelen voortdurend in vraag te stellen. Free Clinic vzw speelt op een inspirerende, creatieve en flexibele manier in op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Free Clinic vzw erkent het belang van het menselijk kapitaal in de organisatie. Die keuze veronderstelt een personeelsbeleid dat bijzondere zorg en erkenning biedt voor alle werknemers.